Uvjeti poslovanja

OPĆE INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Zagria d.o.o.
Slavonska avenija 26/9
10000 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu 20.02.1990. na reg. uložak 1-4514, MBS 080249697, OIB 85805332078
Poslovni račun otvoren u Zagrebačkoj banci  IBAN HR5423600001101230504
Direktor: Igor Francuz


OPĆE ODREDBE
Nositelj svih prava na Internet stranici www.iqcentar.hr je trgovačko društvo Zagria d.o.o. Zagria d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – IQ centar Internet trgovine. Korištenjem usluge IQ centra smatra se da je Krajnji korisnik u svakom trenutku upoznat s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem IQ Centar Internet trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o kupoprodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Krajnjeg korisnika i IQ centar Internet trgovine, a smatraju se sastavnim dijelom Ugovora. U daljnjem tekstu radi bolje jasnoće, umjesto termina Krajnji korisnik, koristit će se termin Kupac, u slučajevima kada je između Krajnjeg korisnika i Zagria d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji.
  
Krajnjeg korisnika savjetujemo da se prije kupnje upozna s Uvjetima, te da iste redovito provjerava, kako bi bio upoznat sa svim svojim pravima i obvezama.

Zagria d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta u bilo koje doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve možebitne posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

Zagria d.o.o.  zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio IQ centar Internet trgovine u bilo koje doba bez obveze prethodne najave, te nije odgovorna ni za kakve možebitne posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama te nastavak njihovog korištenja podrazumijeva da Krajnji korisnik prihvaća promjene.

Zagria d.o.o. zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge IQ centar Internet trgovine u bilo koje doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično, a može i u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluga IQ centar Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje IQ centar Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dopuštena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Zagria d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost, te se moraju koristiti u skladu s korisničkim uputama, odnosno ispravama koje je proizvođač priredio radi lakše i sigurnije uporabe proizvoda, kao što su komercijalno jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje, upute za uporabu, popis ovlaštenih servisa, upozorenje o mogućoj opasnosti pri uporabi, a koje isporučujemo uz sve proizvode.

Maloprodajne cijene personalizirane su na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka.

VAŽNO: radi automatiziranog sustava donošenja odluka, a shodno Zakonu o zaštiti potrošača (19/22, 59,23), Članak 8., stavak (5) Trgovac može odbiti sklapanje ugovora o kupoprodaji proizvoda samo ako to proizlazi iz okolnosti slučaja.
Stoga, Zagria d.o.o. ne može jamčiti za točnost i pouzdanost sadržaja bilo koje informacije o proizvodu ili usluzi dane preko svojih stranica, no ukoliko se tako nešto dogodi, u potpunosti ćemo obeštetiti Potrošača sukladno Zakonu. 


U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda u primjerenom roku, npr. proizvod nemamo na lageru ili ga naši dobavljači nemaju više u asortimanu, ponudit ćemo Vam zamjenski proizvod istih ili boljih bitnih karakteristika. 

Ukoliko ne želite prihvatiti zamjenu za drugi proizvod uplaćeni iznos u potpunosti ćemo vratiti.UVJETI POSLOVANJA 

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA NA DALJINU
Ovi Uvjeti kao i pojedini Uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Zagria d.o.o. za sklapanje Ugovora, a kada Kupac primitkom PDF ili fizičkog računa smatra se da je zaključen Ugovor između Kupca i Zagria d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u Uvjetima.  

Predmet i komercijalna svrha Ugovora jest kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem IQ centar Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje se sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: 
a) plaćanje ponude napravljenje ljudskim posredovanjem
b) izdavanjem računa ljudskim posredovanjem

Ugovorom sklopljenim na daljinu ne smatraju se automatski generirani dokumenti pomoću kojih se može izvršiti plaćanje:
- Narudžba
- WEB narudžba
- IQ centar - Narudžba "brojčana-oznaka"

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Kupac je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će potraživati usluge, te odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. 

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Zagria d.o.o.  zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun Kupca, bez obveze naknade Kupcu bilo kakvog troška ili štete.
Registracijom Kupca (koja uključuje plaćanje naručene usluge ili robe) smatra se da je sklopljen Ugovor između njega i Zagria d.o.o.
Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji Kupca, odnosno od dana kada Kupac prihvati ponudu za sklapanje Ugovora.

Pri sklapanja Ugovora, smatra se da je Kupac (fizička osoba) primio na znanje sljedeće stavke:
- predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača - link na članak zakona objavljen u Narodnim novinama, br. 41/2014.
- pravo Kupca na jednostrani raskid Ugovora s Obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača - link za preuzimanje Obrasca za jednostrani raskid ugovora
- ovdje prikazane Uvjete  poslovanja


KUPCI - PRAVNE OSOBE
Odgovornost za materijalne nedostatke, zatim Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača i pravo na Jednostrani raskid ugovora ne odnose se na pravne osobe.
Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.


JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga, te će prilikom povrata i pregleda proizvoda biti obeštećen u potpunosti ukoliko je proizvod pregledao i/ili testirao na način kakav bi mu bio omogućen tijekom prezetancije u maloprodajnom prostoru.
U protivnome zadržavamo pravo naplate saniranja oštećenja i naplatu umanjenja vrijednosti proizvoda, a radi načina korištenja kakav ne bi bio moguć prilikom prodaje i primopredaje proizvoda u maloprodaji.
Obrazac za raskid ugovora nalazi se ovdje: https://iqcentar.hr/obrazci/obrazac_raskid_iq.pdf

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude u potpunosti ispunjena.
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave oštećena, a to nije prijavljeno odmah po primitku.
- ako je koristio i/ili testirao proizvod na način kakav ne bi bio moguć niti omogućen prilikom pregleda i primopredaje proizvoda u maloprodajnom prostoru.
- ako je predmet Ugovora proizvod koji je otvoren, korišten, te je ambalaža nepovratno oštećena, a proizvod time izgubio vrijednost.
- ako je predmet Ugovora isporuka  računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke.
- ako je predmet Ugovora proizvod čije je jamstvo aktivirano, te je počelo teći.
- ako je predmet Ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Kupca.
- ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, te ako je bila otpečaćena nakon dostave
- ako je predmet Ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Zagria d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na Zagria d.o.o., Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@zagria.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime / naziv poduzeća, adresu, broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte. Za ostvarivanje navedenog prava, Kupac može koristiti pripremljeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Obrazac koji se nalazi na http://iqcentar.hr/obrazci/obrazac_raskid.pdf  Kupac treba ispuniti i poslati, a Zagria d.o.o. se obvezuje da će bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada Zagria d.o.o., odnosno IQ centar  zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora.  Ako Kupac iskoristi jednostrani raskid Ugovora, prema Zakonu o zaštiti potrošača, dužan je snositi izravne troškove i slanja proizvoda, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke u smislu da je dostavu proizvoda organizirao u vlastitom aranžmanu.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.  Povrat novca Zagria d.o.o. može izvršiti tek nakon što proizvod bude vraćen, te nakon što bude izvršen pregled istoga.

Kupac je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Zagria d.o.o. (IQ centar), Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Zagria-i d.o.o., odnosno IQ centru, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata proizvoda Kupac snosi sam. Kupac se moli da prije raskida Ugovora kontaktira IQ centar putem e-maila na adresu  info@zagria.hr kako bi mu bio objašnjen postupak povrata proizvoda.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe, sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Zagria-i d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Zagria d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.


UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

Radi dinamičnog rada IQ centar Internet trgovine i mogućnosti grešaka u prikupu, prijenosu i objavljivanju digitalnih sadržaja, Zagria d.o.o. ne jamči za točnost informacija koje se objavljuju na našoj Internet stranici. IQ centar tekstove i fotografije postavlja na web stranicu u najboljoj namjeri kako bi Kupcu što vjernije prikazao karakteristike i izgled proizvoda. 

Stoga, IQ centar Internet trgovina zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su stigle međusobnom komunikacijom naših servera i servera proizvođača ili dobavljača.

Glavne karakteristike proizvoda, cijena, posebni popusti i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one proizvode koji su važeći u trenutku zaključenja narudžbe. Navedeni podaci naznačeni su uz svaki proizvod na stranici IQ centra.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave računa se odvojeno, odnosno isti se odabire prilikom završetka kupnje.
Sve cijene su izražene u EUR-ima (EUR). U sve cijene uračunat je PDV.

Sve informacije o potvrdi kupnje putem elektroničke narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte Kupca koja je navedena u postupku registracije. 
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte.

U tom slučaju molimo Kupca da nas kontaktira na: info@zagria.hr ili na besplatni telefonski broj 0800-0801 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.
Ukoliko niste sigurni kako završiti kupnju, nazovite na broj 0800-0801 i pomoći ćemo Vam proći kroz korake vezane uz on-line kupovinu.DOSTAVA I UVJETI KUPNJE
Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i Kupcu se izdaje račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. 

Za sve narudžbe iznad 65 EUR s PDV-om dostava je besplatna.

Za narudžbe ispod 65 EUR dostava se naplaćuje 3.5EUR  s PDV-om

Opcija EXPRESS dostave (unutar 4h za grad Zagreb - poštanski broj 10000) dostupna je po cijeni od 14EUR s PDV-om za sljedeće Zagrebačke kvartove:
- Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Maksimir
- Pešćenica, Žitnjak, Trnje
- Donji Grad, Gornji Grad, Medveščak, Podsljeme
- Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever
- Novi Zagreb - zapad, Novi Zagreb - istok

Važno #1: paletnu robu  (bijela tehnika, kopirni uređaji i slični proizvodi velike mase) dostavljamo do adrese, no ne unosimo na kućni prag.
Važno #2: paletnu robu  (bijela tehnika, kopirni uređaji i slični proizvodi velike mase) ne dostavljamo express dostavom.
Važno #3: solarne panele ne dostavljamo, jer ih dostavne službe ne žele preuzeti.

Dostava za paletne isporuke (serverski ormari, fotokopirni uređaji i slično) naplaćuje se od 40EUR - 80EUR   s PDV-om, a ovisno o cjeniku dostavne službe InTime
Usluga transporta nalazi se na računu kao izdvojena stavka.

Rok isporuke proizvoda na području cijele Hrvatske je cca 3 dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda koji putuju na otoke, te u slučajevima utjecaja više sile.
Rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je do 7 radnih dana ili dulje, ovisno o rasporedima vožnje.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, Kupca će o tome obavijestiti naša služba za korisnike.


REKLAMACIJE I PRIGOVORI
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim transportom ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati paket i samo pakiranje pošiljke.
Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen.
Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Zagria d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku uz navođenje broja narudžbe, broja računa ili svog korisničkog imena, putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
- na e-mail adresu: info@zagria.hr
- na adresu: Zagria d.o.o., Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb
- na brojeve telefona: 01-2455-950, 0800-0801

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, Kupac je dužan odmah reagirati prilikom preuzimanja pošiljke, te zatražiti zapisnik od dostavne službe o uočenim oštećenjima.

Zagria d.o.o. vrši prikup reklamiranog oštećenog, neispravnog ili pogrešno isporučenog proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda.

U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvod s novim u cijelosti snosi Zagria d.o.o..

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, cjelokupni trošak zamjene proizvoda snosi Zagria d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije cjelokupni trošak snosi Kupac.


JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANIH PROIZVODA I SERVIS
Proizvodi za koje Zagria.d.o.o. daje jamstvo u skladu su s Hrvatskim zakonom. Jamstvo je određeno od strane proizvođača, a svaki takav proizvod posjeduje i jamstveni list.
Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. 
Uz opis proizvoda na ambažali proizvoda nalazi se i podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod i gdje.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, Kupac može, ako proizvod nije ispravan, zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko se proizvod ne može popraviti u jamstvenom roku, a nema jednakog proizvoda za zamjenu ili Kupcu ne odgovara ponuđena zamjena, Zagria d.o.o. vraća Kupcu uplaćeni iznos. 
Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda, isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista, pa je Kupac dužan čuvati jamstveni list i račun.
Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili rukovanja koje nije u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.
Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina koji su detaljno opisani  na ovom linku
1. Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom:  dostupno je u dućanu, a i on-line jednom od ovih kreditnih kartica: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium i Diners.
2. Plaćanje virmanom / općom uplatnicom: proizvodi za koje je napravljena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte.
Nakon potvrde narudžbe, IQ centar prosljeđuje Kupcu e-mailom podatke potrebne za plaćanje Općom uplatnicom.
Sve podatke potrebno je točno upisati u Opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku 2 dana od rezervacije, inače ne garantiramo za dostupnost i cijenu proizvoda.
3. Plaćanje Internet bankarstvom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem Internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja.
Nakon potvrde narudžbe, IQ centar prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. Uplatu je potrebno izvršiti u roku 2 dana, u suprotnom Zagria d.o.o. ne jamči za dostupnost i cijenu proizvoda.
4. Plaćanje putem ponude:  Kupac ima mogućnost plaćanja po ponudi.
Nakon potvrde narudžbe, IQ centar na e-mail adresu Kupca dostavlja ponudu. Nakon primitka uplate, u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke. Uplatu je potrebno izvršiti u roku 2 dana, u suprotnom Zagria d.o.o. ne jamči za dostupnost i cijenu proizvoda.
5. Plaćanje gotovinom: isključivo u dućanu.


ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
Zagria d.o.o. obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost Kupca IQ centar Internet trgovine, te će podatke koristiti isključivo u svrhu i namjenu određenu Uvjetima.
Zagria d.o.o. može prikupljati osobne podatke Kupca, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo i isključivo ako iste Kupac prilikom registracije dobrovoljno upiše u IQ centar Internet trgovinu.
Zagria d.o.o. navedene će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinih potreba, navika i zahtjeva Kupca, kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga IQ centar Internet trgovine.
Zagria d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke o Kupcu koji se odnose na način uporabe IQ centar Internet trgovine bez otkrivanja identiteta Kupca, odnosno bez otkrivanja  osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta Kupca. 
Zagria d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) Kupca ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih karakteristika WEB stranice.
Zagria d.o.o. i IQ centar Internet trgovina ne bilježe broj kreditne kartice Kupca niti pohranjuju transakcijske podatke.
Zagria d.o.o. i IQ centar za naplatu kreditnih kartica koriste usluge treće strane, ovlaštene banke i WSpay™ sustava za on-line autorizaciju kreditnih kartica sukladno zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda.
Za više pojedinosti molimo posjetite link: Izjava o privatnosti - GDPR


KOMUNIKACIJA S KUPCIMA
Registracijom Kupac može  a i ne mora dati suglasnost da ga IQ centar u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. 
Kupac može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka - GDPR.


DODATAK
Za sve nespomenuto dajemo do znanja kako poslujemo u skladu Zakonom i zaštiti potrošača koji možete pronaći na ovom linku.


Vaš IQ centar